خدمات:
ـ ویزیت فوق تخصصی بیمار از منظر گوارش

– بیماری های کبد

شماره تلفن: 29121060-29121070-29122060

Leave a Reply