شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
06.00 - 07.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
عمل جراحی سرپائی
06.00 - 10.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
07.00 - 08.00
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
پروفسور.
دفتر 112، تالار C
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00 پروفسور رابرت دفتر 112، تالار C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
10.00 - 11.00
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک
10.00 - 12.50
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک10.00 - 12.50
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
کلینیک قلب
10.00 - 13.00
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
کلینیک زنان و زایمان
12.00 - 13.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان12.00 - 13.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
عمل جراحی سرپائی
12.15 - 16.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
توانبخشی سرپایی
13.00 - 16.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی13.00 - 16.00
رابرت ون
سالن ورزش آرنا
13.00 - 14.00
کلینیک قلب
13.00 - 15.30
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
درمانگاه چشم
13.00 - 17.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
کلینیک لارنگولوژیک
13.00 - 17.00
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک13.00 - 17.00
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
عمل جراحی سرپائی
13.00 - 14.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
درمانگاه اطفال
13.30 - 16.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
کلینیک لارنگولوژیک
13.00 - 16.00
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 14.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 14.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 15.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 15.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
14.00 - 15.00
کلینیک قلب
14.00 - 16.00
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
15.00 - 16.00
عمل جراحی سرپائی
15.00 - 19.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
توانبخشی سرپایی
16.00 - 19.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی16.00 - 19.00
رابرت ونx
سالن ورزش آرنا
عمل جراحی سرپائی
15.00 - 19.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
توانبخشی سرپایی
15.00 - 19.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
16.00 - 17.00
عمل جراحی سرپائی
16.00 - 17.45
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 17.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 17.00
نورما
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
دفتر 150، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
پروفسور میلون.
دفتر 150، سالن B
17.00 - 18.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
دفتر 150، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
پروفسور میلیون.
دفتر 150، سالن B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
06.00 - 07.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
پروفسور
دفتر 367، سالن A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
رابرت
دفتر 207، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00
پروفسور.
دفتر 367، سالن A
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00 پروفسور رابرت دفتر 112، تالار C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
دفتر 150، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
پروفسور میلیون.
دفتر 150، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
دفتر 150، سالن B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
پروفسور میلون.
دفتر 150، سالن B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
07.00 - 08.00
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
پروفسور
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
پروفسور.
دفتر 112، تالار C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
13.00 - 14.00
درمانگاه اطفال
13.30 - 16.00
دفتر 112، تالار C
درمانگاه اطفال13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور.
دفتر 112، تالار C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
06.00 - 07.00
عمل جراحی سرپائی
06.00 - 10.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی06.00 - 10.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
عمل جراحی سرپائی
12.15 - 16.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی12.15 - 16.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
13.00 - 14.00
عمل جراحی سرپائی
13.00 - 14.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی13.00 - 14.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
عمل جراحی سرپائی
15.00 - 19.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی15.00 - 19.00
رابرت
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی
15.00 - 19.00
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی15.00 - 19.00
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
16.00 - 17.00
عمل جراحی سرپائی
16.00 - 17.45
دفتر 6، سالن B
عمل جراحی سرپائی16.00 - 17.45
جان دی تام
دفتر 6، سالن B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
07.00 - 08.00
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
پروفسور رابرت.
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
پروفسور رابرت
دفتر 224، سالن B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک زنان و زایمان
12.00 - 13.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان12.00 - 13.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
13.00 - 14.00
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 14.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 14.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 15.00
دفتر 224، سالن B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 15.00
تیم دانکن
دفتر 224، سالن B
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
10.00 - 13.00
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب10.00 - 13.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک قلب
13.00 - 15.30
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب13.00 - 15.30
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
14.00 - 15.00
کلینیک قلب
14.00 - 16.00
دفتر 25، سالن A
کلینیک قلب14.00 - 16.00
جان دی تام
دفتر 25، سالن A
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

دو شنبه

چهار شنبه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
10.00 - 11.00
کلینیک لارنگولوژیک
10.00 - 12.50
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک10.00 - 12.50
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک لارنگولوژیک
13.00 - 17.00
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک13.00 - 17.00
پروفسور.
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک
13.00 - 16.00
دفتر 150، سالن B
کلینیک لارنگولوژیک13.00 - 16.00
پروفسور
دفتر 150، سالن B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

دو شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
06.00 - 07.00
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
درمانگاه چشم
13.00 - 17.00
دفتر 114، تالار C
درمانگاه چشم13.00 - 17.00
سو کالینز
دفتر 114، تالار C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

شنبه

سه شنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
16.00 - 17.00
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 17.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 17.00
نورما
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
دفتر 8، سالن A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
نورما
دفتر 8، سالن A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

سه شنبه

چهار شنبه

جمعه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
13.00 - 14.00
توانبخشی سرپایی
13.00 - 16.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی13.00 - 16.00
رابرت ون
سالن ورزش آرنا
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
توانبخشی سرپایی
15.00 - 19.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی15.00 - 19.00
سو کالینز
سالن ورزش آرنا
16.00 - 17.00
توانبخشی سرپایی
16.00 - 19.00
سالن ورزش آرنا
توانبخشی سرپایی16.00 - 19.00
رابرت ونx
سالن ورزش آرنا
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

یک شنبه

پنجشنبه

جمعه

بازدیدها: 4

استخدام