4-

پارکینگ (Parking)

3-

پارکینگ (Parking)

2-

پارکینگ (Parking)

1-

تصویر برداری و اداری

M

درمانگاه چشم پزشکی(Ophthalmology)

GF

داروخانه/آزمایشگاه(pharmacy/lab)

1

اتاق عمل چشم (Eye Surgery Room)

2

اتاق عمل عمومی (General Operating Room)

3

مطب پزشکان

4

مطب پزشکان

5

مطب پزشکان

6

مركز باروری و درمان ناباروری