بیمه های مکمل طرف قرارداد با مركز جراحي محدود و سرپايي نيكان

* Considering that the contract Supplementary insurances With private hospitals, it is changeable in nature and these contracts may be applicable to certain diseases, therefore, to know about the obligation of supplementary insurance for your current disease, before referring to clinic By calling the number 29123170 Make sure your insurance coverage.

Commercial insurances:

بیمه بانک‌ها:

Saderat Bank (Iran Insurance) includes the provinces of Tehran, Alborz, Qazvin, Lorestan, Kurdistan, Qom, Hormozgan, South Khorasan, Sistan Baluchistan and the rest of the provinces are covered by SOS insurance.

با توجه به اینکه قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری‌های خاص قابل اعمال باشند. لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به clinic By calling the number 29123170 Make sure your insurance coverage.

بیمه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها :

  • شایان ذکر است کلیه دریافت‌ها توسط صندوق بیمارستان قابل اخذ می‌‌باشد.
  • با توجه به اینکه قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی ماهیتا تغییر پذیر بوده و ممکن است این قراردادها در مورد بیماری‌های خاص قابل اعمال  باشند. لذا جهت اطلاع از تعهد بیمه تکمیلی در مورد بیماری فعلی شما قبل از مراجعه به clinic از طریق تماس با شماره 29123170 Make sure your insurance coverage.