برنامه پزشکان مرکز جراحی محدود و سرپایی نیکان

برنامه روزهای حضور پزشکان مرکز جراحی محدود و سرپایی دی کلینیک  نیکان؛ جهت دریافت نوبت می توانید از طریق دکمه زیر، نوبت خود را ثبت و یا از طریق شماره  02129120000  با ما تماس بگیرید.

اسامی پزشکان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
9 الی 14
9 الی 14
9 الی 14
9 الی 14
10 الی 20
10 الی 20
10 الی 20
10 الی 20
10 الی 20
10:30 الی 17
10:30 الی 17
10:30 الی 18
11 الی 13
11 الی 13
11 الی 13
11 الی 13
11 الی 12
13 الی 16
12 الی 14
10 الی 12
12:30 الی 15
16 الی 19
16 الی 19
9 الی 19:30
9 الی 19:30
9 الی 19
9 الی 14
15 الی 19:30
15 الی 19:30
12:30 الی 15
12:30 الی 15
14 الی 18
10 الی 19
10 الی 15
10 الی 12
16 الی 17
آقای دکتر عبادی
8 الی 9:30
12 الی 14
10:30 الی 13
آقای دکتر یوسفی
9الی12
9الی12
9الی12
9الی12
9الی12
آقای دکتر مسجدی
15 الی 20
15 الی 20
15 الی 20
15 الی 20
15 الی 20
خانم دکتر معصومی
10:30 الی 12
9 الی 11
10:30 الی 12
16 الی 18
آقای دکتر لحمی
11:30 الی 13
8 الی 9
خانم دکتر فخاریان
15 الی 18
15 الی 18
آقای دکتر عرب حسینی
17 الی 19
17 الی 19
خانم دکتر امین نسب
17:30
10 الی 13
17:30
10 الی 13
17:30
خانم دکتر خلیل زاده
9 الی 13
10 الی 13
10 الی 13
10 الی 13
آقای دکتر کاشانی راد
14 الی 18
9 الی 16
16 الی 20
11 الی 14
آقای دکتر اردکانی
11 الی 13
خانم دکتر خطیر
11 الی 14
12 الی 15
آقای دکتر رامین طلائی
12 الی 14
19 الی 21
آقای دکتر امین جواهری
13 الی 19
آقای دکتر خسروی
13 الی 15
11 الی 13
آقای دکتر زجاجی
8 الی 10
خانم دکتر فروتن
8 الی 11
خانم دکتر مریدی
17
آقای دکتر ایروانی
15 الی 19
9 الی 13
15 الی 19
9 الی 13
15 الی 19