پذيرش و نوبت دهی

چشم پزشكی:        74487 71062170 


كلينيك پزشكان:                71062300


كلينيك پزشكان:                71062400


كلينيك پزشكان:                71062500


ناباروری(آی وی اف):         71062600


چكاپ:        09199554214 – 71062106    


آزمایشگاه پاتولوژی:          71062140


تصویربرداری:                  71062192


عینک فروشی:                 71062190


داروخانه:                        75062155


استخدام