مدیران بیمارستان های آجی بادام ترکیه در نیکان

در تاریخ هفدهم شهریور ماه سال 97 گروهی از مدیران بیمارستان های آجی بادام ترکیه و شرکت بیمه GBG از بیمارستان نیکان، کلینیک نیکان، بیمارستان نیکان غرب و بیمارستان نیکان سپید بازدید نمودند.

در ادامه این بازدید در جلسه ای که در بیمارستان نیکان صورت گرفت راه های همکاری بین گروه بیمارستان های نیکان و همچنین گروه بیمارستان های آجی بادام (مشتمل بر 21 بیمارستان) و شرکت بیمه GBG مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدیدها: 831

ارسال یک پاسخ