خدمات:

– ویزیت بیمار از روش های درمانی

– مشاوره روانشناسی سلامت به بیماران

– مهارت های تغییر رفتار و سبک زندگی

– مهارت در آموزش مفاهیم روانشناسی سلامت به تیم پزشکی

– بکارگیری مهارت های بالینی در روانشناسی سلامت در بخش انکولوژی

– بکارگیری مهارت های بالینی در روانشناسی سلامت در بخش قلب

– بکارگیری مهارت های بالینی در روانشناسی سلامت در بخش گوارش

– بکارگیری مهارت های بالینی در روانشناسی سلامت در بخش بیماران همودیالیز

– بکارگیری مهارت های بالینی در کنترل درد و طب تسکینی

– بکارگیری مهارت های بالینیو مداخلات روانشناختی در بیماران روان_تنی

شماره تلفن: 29121060-29122060-29121070

Leave a Reply