راديولوژی

* خدمات راديولوژی:

1. کلیه رادیوگرافی های جنرال – دیجیتال DDR
– رادیوگرافی Alignment view
– رادیوگرافی whole spine
2. رادیوگرافی تخصصی رنگی 
– مری، معده، اثنی عشر
– ترانزیت روده باریک
– روده بزرگ-باریم انما، دبل کنتراست
– کلیه و مجاری ادراری و مثانه RUG, Vcug, IVP
– فیستوگرافی
– هیستروسالپینگوگرافی
– زمان ترانزیت دستگاه گوارش TTC

بازدیدها: 688

استخدام