درباره نيكان شامل 5 آيتم:

1. تاريخچه

2.هيأت مديره

3. سخن مدير عامل

4. مديران و مسئولين

5. بيانيه و ماموريت

 

بازدیدها: 222

استخدام