داروخانه

1. بررسی قانونی، علمی و اخلاقی نسخه های ارائه شده.
2 . 
کسب اطلاعات لازم از مراجعه کننده و یا مراجعه به پرونده بیمار در مورد وضع بیمار و یا شرایط ویژه بیمار برای اطمینان از تجویز مناسب داروهای تجویز شده.

3 . راهنمایی و آموزش بیمار در مورد داروهای مشابه.
4. اطمینان از صحت داروهای پیچیده شده توسط تکنیسین های دارویی، ایمنی و کیفیت داروهای  تجویز شده

5. ارتباط و مشورت با پزشکان در موارد صورت نیاز.


تلفن: 71062150- 75062155

بازدیدها: 1381

استخدام