برنامه پزشکان کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی کلینیک چشم پزشکی و ناباروری:

برنامه پزشکان کلینیک های تخصصی
طبقه سوم- صبح ها
برنامه پزشکان كلينيك های تخصصی
طبقه سوم – عصرها
برنامه پزشکان كلينيك های تخصصی
طبقه چهارم- صبح
برنامه پزشکان کلینیک های تخصصی
طبقه چهارم – عصر
برنامه پزشکان کلینیک های تخصصی
طبقه پنجم- صبح
برنامه پزشکان کلینیک های تخصصی
طبقه پنج- عصرها