خدمات:

– ویزیت تخصصی بیمار

– غربالگری اولیه نوزاد

شماره تلفن: 29121060-29121070-29122060

Leave a Reply